طراحی سوال بر اساس اهداف برنامه درسی

نکات مهم در طراحی سوال بر اساس برنامه درسی

−به جای سؤال از اطلاعات به خاطر سپرده شده  دانش آموزان ، اطلاعات لازم به آ نها داده شود و باسؤالات مناسبی از دانش آموزان خواسته شود از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده،استنباط و ادراک خود را از موضوع بیان کنند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان در موقعیت های فرضی قرار گیرند و به سؤالات مطرح شده در آن مورد پاسخ دهند. سؤالاتی که مثلا ممکن است نیازمند تصمیم گیری به جای شخصیتهای موجود در آن موقعیت باشند یا ...

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که پاسخگویی به آنها مستلزم برقراری ارتباط بین مفاهیم عنوان شده و استنباط و نتیجه گیری از آن باشند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که پاسخگویی به آنها مستلزم درک و تشخیص شرایط موجود وپیش بینی نتایج و پیامدهای آن باشند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان برای استدلال در مورد پاسخهای خود، اطلاعات مطرح شده در درس را بیان کنند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان برای مقایسة دو موضوع، اطلاعات مطرح شده دردرس را به میان بکشند.

−در طراحی سؤالات دو موقعیت فرضی برای دانش آموزان طرح شود تا آنها از طریق مقایسة شرایط موجود در آنها و نیز نتایج و پیامدهای انتخاب هر کدام، نقش عوامل مؤثر بر نتیجه و نوع تأثیر آنها را بیان کنند.

− سؤالات به گونه ای باشند که دانش آموزان نظر خود را ارائه کرده و بتوانند برای دفاع از نظرخود، از محتوای کتاب دلایل قابل قبول ذکر کنند.

−طراحی یک موقعیت و اظهار نظر در مورد مسائل طرح شده و درخواست بررسی درستی یا نادرستی آن نظر از دانش آموزان بر اساس مطالب درس


/ 0 نظر / 53 بازدید