مراحل و قسمت های یک طرح درس ریاضی ششم ابتدایی

1) عنوان درس :

2) نگاه کلی به درس (هدف کلی ) :

3) اهداف جزئی :

4) اهداف رفتاری (مهارتهایی که دانش آموزان بعد از تدریس این درس به آن دست پیدا می کنند ) :

5) ابزار و وسایل مورد نیاز (وسایل کمک آموزشی ) :

6) تجربه ی دانش آموز (آنچه که دانش آموز از سالهای قبل یا درس های قبلی در رابطه با این مفهوم یا موضوع می داند )

7) روش ارائه مفهوم ( روش تدریس ) ،و ارتباط آن با سایر دروس این کتاب (در کجای این کتاب در رابطه با این مفهوم مطلبی آمده است ؟ )

8) چالش هایی که ممکن است دانش آموز در هنگام یادگیری با آن مواجه شود .

چالش : یعنی الف- احساس نیاز کردن ،دانش آموز به نتیجه برسد که برای مفهوم جدید نیاز به مطلب و راه حل تازه ای دارد ب- به مشکل

برخورد کردن و برای رفع آن تلاش کردن . دانش آموز در یک چالش آموزشی قرار می گیرد یا موفق می شود یا نمی شود سعی می کند که

مشکل را بر طرف کند ، مساله جدید بسازد و حل مساله کند تا به یاد گیری برسد .

چالش ممکن است در 4 قسمت به وجود آید :

1- هنگام درک مفهوم 2- هنگام انجام فعالیت 3- هنگام انجام کار در کلاس 4- در انجام تمرین

9) راهکارهای داده شده در کتاب جهت رفع چالش فوق

10) ارائه درس :

مراحل ارائه درس : 1- ارائه یک یا دو فعالیت خارج از کتاب مربوط به مفهوم درس ( بیشتر دست ورزی باشد )

2- انجام فعالیت های کتاب توسط دانش آموز ( فعالیت های کتاب اکثرا به سبک یادگیری تصویری است و بعضی سبک کلامی )

فعالیت ها را دانش آموزان می توانند به صورت فردی یا گروهی انجام دهند بستگی به نوع فعالیت، و دانش آموزان دارد .

3 – انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

نکته :

الف فعالیت : فعالیت 1- مفهوم را می سازد 2- دانش آموز در موضوع درگیر می شود 3- به معلم هدف و مفهوم را نشان می دهد

4- در کلاس انجام می شود 5- دانش آموز باید همه ی فعالیت ها را انجام دهد و معلم باید راهبر و هدایت کننده باشد و

جمع بندی کند .

 

ب) کار در کلاس : 1- در این قسمت دانش آموز خود را ارزیابی می کند و معلم دانش آموز را 2- در کلاس انجام می شود .

 

ج ) تمرین : 1- باعث تثبیت یاد گیری می شود . 2- در خانه انجام می شود .

 

    1

 

 

ارائه درس

 

    * در طول تدریس معلم قرار نیست متکلم وحده بوده و راه حل ها را بگوید و همه چیز را بررسی کرده و نتیجه گیری کند ، بلکه معلم و دانش آموز

هر دو گام به گام حرکت می کنند . معلم راهبر و هدایت کننده است ودر آخر جمع بندی می کند. و همه ی فعالیت ها توسط دانش آموز انجام می شود .

* یاد گیری دانش آموز از طریق فعالیت محوری و تمرین وتکرار انجام می پذیرد .

 

* ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم

گام 1: فعالیت دست ورزی خارج از کلاس( که توسط معلم تهیه شده ودانش آموزان ابزار و وسایل آن را آورده اند ) را به دانش آموزان می دهیم و از

آنان می خواهیم در گروه انجام دهند . هنگام انجام کار به آنان سر می زنیم و اگر مشکلی بود آنان را هدایت می کنیم . پس از انجام فعالیت یک یا دو

نفر به جلو کلاس بیایند و فعالیت را انجام دهند.(یاد گیری دانش آموزان از یکدیگر) و اگر دانش آموزی از راه دیگری انجام داده به جلو کلاس بیاید و

چگونگی انجام کار را برای دانش آموزان بیان کند . (کلامی)

نکته: اگر بعد از راهنمایی معلم هیچ کس نتوانست فعالیت را انجام دهد معلم باید خودش یک نمونه انجام دهد .

گام 2: دانش آموزان فعالیت های کتاب را انجام دهند . (سبک تصویری ) ، در ضمن کار، معلم سرکشی می کند و راهنمایی می کند . بعد تعدادی از دانش

آموزان به جلو کلاس آمده و هر کدام روش خود را توضیح دهند . (کلامی )

گام 3: انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

 

سبک های یادگیری شناختی

 

نوع یاد گیری و درک مساله دانش آموزان با هم فرق دارد . یعنی نوع نگاه آنان به ریاضی ، مجاری و راههای شناخت دانش آموزان به 5 حس

محدود است ؛ که حواس بینایی و شنوایی و لامسه در ارتباط با جهان خارج و یادگیری، از دیگر حس ها برترند و نقش بیشتری دارند .

حس بینایی      مبنای تفکر تصویری

حس شنوایی      مبنای تفکر کلامی

حس لامسه مبنای تفکر دست ورزی و ساختنی

در اکثر دانش آموزان یکی از این سبک یادگیری بر2 تای دیگر غلبه دارد یعنی هر دانش آموز از راه یکی از این 3 سبک بهتر یاد می گیرد .

این 3 مهارت تفکر، 3 سبک یادگیری ( دست ورزی – تصویری – کلامی ) را تشکیل می دهند . پایه رسیدن به یادگیری تفکر است .

 

 

 

2

 

ویژگیهای دانش آموزان با سبک های مختلف یاد گیری

 

الف ) سبک دست ورزی : 1- با بکار گیری ابزار ها ، ساختن شکل و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود، مفاهیم را یاد می گیرند .

2- مفاهیم ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی فهمند .

3- دست ، بازسازی ساختار و تفکر نقش مهمی در یادگیری دارد

4- صنعتگران و مخترعین از این گروه هستند .

     5- حرکت از ملموس به سمت مجرد .

 

ب) سبک تصویری : 1- تصویر سازی نقش مهمی در یادگیری و تفکرشان دارد .

2- افراد این سبک از به زبان آوردن روند تفکر خود عاجزند .

3- استدلال آنها کلی است مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری

4- ادراک از کل به جز

5- در برقراری رابطه بین اجزا ضعیف هستند .

 

ج) سبک کلامی: 1- کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیریشان دارد .

2- وقتی فکر می کنند به زبان کلمات وجملات با خود حرف می زنند .

3- می توانند افکار خود را مستقیما روی کاغذ بیاورند .

4- استدلال ریاضی مرحله بمرحله و جز به جز است .

5- حرکت از جز به کل

6- در کنار هم قرار دادن جزئیات قوی هستند .

7- در همبستگی مبانی و ساختار های کلی می لنگند .

 

 

    مصطفی زارع

    ششم ابتدایی هوشمند

 

/ 1 نظر / 183 بازدید
سحر

ممنون